Social
(+66)53-016501-2

รายชื่อคณะกรรมการสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด


rd_003

รายชื่อพนักงานสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด

1. นางสาวพรพรรณ มันทะเล พนักงานการเงิน-ผู้ช่วยผู้จัดการ
2. นางสาวเยาวเรศ พงศ์บุญญานุภาพ พนักงานบัญชี
3. นางสาวจิริรักษ์ บัวแก้ว พนักงานแคชเชียร์
4. นางสาวสุจิตรา กันทา พนักงานธุรการ
5. นางสาวอำพร คำแดง พนักงานสินเชื่อ-บัญชีพื้นฐาน
6. นางสาววรินยา ศรีเงิน พนักงานทะเบียน
7. นางสาวเกศรินทร์ กอบแก้ว พนักงานคอมพิวเตอร์
8. นางสาวสมฤทัย เกื้อเสนาะ พนักงานแคชเชียร์ปั๊มผู้ดูแลปั๊ม
9. นางสาวกมลทิพย์ แหนคำ พนักงานแคชเชียร์
10. นางสาวรัตนภรณ์ ทิพย์ธำรงกุล พนักงานแคชเชียร์
11. นางสาวพนิดา ใจเรือน พนักงานวิทยุ