Social
(+66)53-016501-2

ประกาศสำหรับสมาชิก

ยื่นเอกสารการขอเข้ารับทุนการศึกษาบุตร

สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิก 1 ชุด สำเนาบัตรประชาชนสมาชิก 1 ชุด สำเนาบัตรหุ้นสมาชิก 1 ชุด สำเนาทำเบียบรถสมาชิก 1 ชุด สำเนาทะเบียบบ้านบุตร 1 ชุด สำเนาบัตรประชาชนบุตร 1 ชุด หลักฐานการศึกษาบุตร 1 ชุด รูปถ่ายบุตรขนาด 1 นิ้ว 1ใบ   ยื่นเอกสารสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 25...

รับสมัครประธานและกรรมการ

รับสมัครประธานและกรรมการ สหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 8 – 18 เมษายน 2557 คุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ครอบครองรถ โดยการเช่าซื้อเพื่อประกอบการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง...

แจ้งสมาชิกสหกรณ์นครลานนา เดินรถ จำกัด ทุกท่าน

แจ้งสมาชิกสหกรณ์นครลานนา เดินรถ จำกัด ทุกท่าน แจ้งสมาชิกสหกรณ์นครลานนา เดินรถ จำกัด ทุกท่าน ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได...

ประกาศแจ้งเตือนสมาชิกทุกคน

ประกาศแจ้งเตือนสมาชิกทุกคน    ตรวจสภาพรถ ครึ่งปี ของ ภาษีงวด มิถุนายน    วันที่ 4 มกราคม 2557

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมทบ

ข่าวดี ปี 2557 สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมทบ เท่านั้น ++    เมื่อท่านสมาชิก ใช้บริการเติมน้ำมัน ดีเซล กับทางสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำ...

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกถาวร เท่านั้น

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกถาวร เท่านั้น ++    เมื่อท่านสมาชิก ใช้บริการเติมน้ำมันกับทางสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด    ครบ   9,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 เดือน รับไปเลย เงินสด 300 บาท    ครบ 40,000 บาท ภายในระยะเวลา 3 เดือน รับไ...