Social
(+66)53-016501-2

ประวัติความเป็นมา

ก่อนที่จะมีการก่อตั้งสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด เดิม 30 ปี ก่อนรถโดยสารที่วิ่ง รับส่งผู้โดยสารในตัวเมืองเชียงใหม่จะเป็นรถป้ายเหลือง หมวด ร. ไม่ได้จำกัดสีเหมือนทุกวันนี้ ตอนนั้นจดทะเบียนขึ้นตรงกับกรมตำรวจวิ่งรับส่งผู้โดยสารแบบรถแท๊กซี่ วิ่งรับส่งเฉพาะภาย ในตัวเมืองเชียงใหม่ รถที่นำมาจดทะเบียนหมวด ร. ส่วนมากจะเป็นรถไดฮัทสุ หน้ายาว- รถมาสด้าตรากลม ต่อมาได้มีการรวมตัวจัดตั้งกลุ่ม ของเจ้าของรถรับจ้างเมื่อปี พ.ศ 2518 และตอนนั้นได้มีการโอนอำนาจจากกรมตำรวจไปอยู่กรมการขนส่งทางบก ทางรัฐได้ให้รถรับจ้าง ทั้งหมดไปขึ้นตรงและให้อยู่ในการควบคุมดูแลของกรมการขนส่งทางบกทั้งหมด ต่อมา กลุ่มของรถรับจ้างทั้งหมดได้ประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อจัดตั้งเป็นสหกรณ์บริการ โดยมีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดูแลและเป็นพี่เลี้ยงคอยเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ ต่อมาก็มีการยื่นขอจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งสหกรณ์บริการ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 เลขทะเบียนสหกรณ์เลขที่ ก.พ.ธ 54/2521 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2521 หลังจากมีการขออนุญาตจัดตั้งสหกรณ์บริการแล้ว ได้มีการโอนรถดังกล่าว ไปขึ้นตรงกับกรมการขนส่งทางบก ทางสหกรณ์จึงได้กำหนดสีของรถวิ่ง รับส่งภายในตัวเมืองเชียงใหม่เป็นสีแดงทั้งหมดตามเงื่อนไข และได้ยื่นขออนุญาตประกอบการและขออนุญาตสัมปทานเส้นทางในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ จำนวน 21 เส้นทางเส้นทางปัจจุบันมีจำนวน 21 เส้นทาง สำนักงานเดิมตั้งอยู่เลขที่ 58 ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และได้ตั้งชื่อว่า สหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด (สี่ล้อแดง) ใช้ตราสัญญาลักษณ์ รูป 4 มือ ประสานกันต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2542 ที่ประชุมได้มีมติให้ สหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด เปลี่ยนตราสัญญาลักษณ์ เป็นรูปเกลียวเชือก ปัจจุบันสำนักงาน สหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่ 130 หมู่ 5 ถนน มหิดล ตำบล หนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 สหกรณ์คือการรวมตัวกันของสมาชิก เพื่อรวมพลังกันเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างประโยชน์ร่วมกัน

การดำเนินงาน

 • สหกรณ์จัดให้สมาชิกทำการส่งผู้โดยสารประจำทางหมวด 20 ( สี่ล้อแดง)
 • สหกรณ์จัดให้สมาชิกทำการขนส่งผู้โดยสารประจำเส้นทาง หมวด 1 จำนวน 2 เส้นทาง โดยมีรถวิ่งตามเส้นทางอยู่ 2 เงื่อนไข คือรถประจำทาง ( สี่ล้อแดง) หรือรถตู้ ปรับอากาศมาตรฐาน 2 จ
 • สหกรณ์จัดให้สมาชิกทำการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำเส้นทาง หมวด 4 จำนวน 300 คัน โดยรถตู้ปรับอากาศ มาตรฐาน 2 จ สหกรณ์จัดให้สมาชิกทำการขนส่งผู้โดยสารทั่วไปโดย รถแท็กซี่มิเตอร์ จำนวน 500 คัน

คุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์

 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิหรือสมาชิกครอบครองรถ โดยเช่าซื้อเพื่อประกอบการขนส่งประจำทาง ขนส่งไม่ประจำทาง แท็กซี่มิเตอร์โดยรถขนาดเล็ก รถตู้ มินิบัส
 • เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย
 • มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
 • มิได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์อื่น
 • ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย